Posts In Category

پیشنهاد مطالعه

دوری از تظاهر شخصی مهمان پادشاه بود، چون به نماز برخاست بیشتر از آن کرد که عادت وی بود. نمازش را جلوی چشم شاه طولانی خواند م و چون به غذا نشست کمتر …

سطح یک طرح تربیتی ویژه ورودی های جدید این طرح می باشد. کسانی که در این سطح هستند در تابستان شش حلقه ی مختلف را می گذرانند. این حلقه ها عبارتند از حلقه …