Posts Tagged

اصرار بر کتابخوان شدن

تجارب یکی از دوستان در امر ترویج به کتاب خوانی در یکی از مدارس: ۱- فراهم آوردن محیط فیزیکی جذاب ، شاداب ، بزرگ با نور کافی و در این رابطه مساعدت   آموزش …